راهنمایی برای راه اندازی فست فود

 

1-ویرایش و نوشتار منوها به شکل کامل و بهمراه اطلاعات منرج حسابداری : راه انداز و مشاور بایستی توانایی این را داشته باشد هزینه کل طرح و هزینه سربار و نقطه سر به سر پروژه را هم بررسی کرده و تخمین بزند.

2-آموزش و تربیت نیروی کار : راهنمایی و آموزش تمام نیروی کار لازم برای انجام کار هم از وظایف راه انداز فست فود می باشد.

3-رفتن سر پروژه تا سه ماه پس از پایان پروژه و به راه افتادن فست فود : برخی اوقات دیده می شود تعدادی از راه اندازان پروژه حتی یک هفته پس از راه اندازی از پروژه کنار کشیده و موجب می شوند سرمایه گذار در میان کار تنها بماند.البته سرمایه گذار باید بتواند برای همه موارد خدمات لازم را داشته باشد.

4-تبلیغ کردن،ساخت بخش تحویل با همه مشخصات و گرفتن اشتراک و غیره همه از وظیفه های یک راه انداز فست فود می باشد.

5-درج و ثبت نمودن برند : راه انداز بایستی همکاری لازم را با سرمایه گذار برای ثبت برند داشته باشد.

6-شناخت و معرفی تامین کنندگان ماه های نخست : راه انداز فست فود بایستی همه تامین کنندگان و روش قرارداد بستن با آنها را فقط برای سرمایه گذار به انجام برساند.

7-ساخت فرم و چک لیست و ایجاد سیستم برای فست فود : برای مدیریت بیشتر و بهتر فست فود ها بایستی فرم های گوناگون و چک لیست ها را آماده کنیم.